» NEWSLETTER

Bądź na bieżąco, poinformujemy Cię o najważniejszych wydarzeniach.

Stowarzyszenie istnieje od 2007 roku. Wykształciliśmy ponad 700 instruktorów rekreacji ruchowej.
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Jogi Akademickiej - Częstochowa / 20 lutego 2017
Działając na podstawie § 20 pkt 2 Statutu Stowarzyszenia Jogi Akademickiej, Zarząd Stowarzyszenia Jogi Akademickiej zwołuje na dzień 20 lutego 2017 r., o godz. 19.00, w Częstochowie przy ul. Sikorskiego 13 lok. 2 Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
5. Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2016.
6. Sprawozdanie finansowe SJA za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. 
7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2016.
8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej oraz  sprawozdania finansowego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego netto Stowarzyszenia Jogi Akademickiej osiągniętego w okresie 01.01.2016 r. – 31.21.2016 r. 
10. Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
11. Wolne wnioski i dyskusja.

Członkowie Stowarzyszenia posiadający prawo głosu mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone, pod rygorem nieważności, na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym.
Członków zamierzających uczestniczyć w Zebraniu uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa e-mailem nie później niż na 7 dni przed terminem Zebrania.Zarząd  Stowarzyszenia Jogi Akademickiej
Publikacja: 2017-01-10 22:17:39