» NEWSLETTER

Bądź na bieżąco, poinformujemy Cię o najważniejszych wydarzeniach.

Stowarzyszenie istnieje od 2007 roku. Wykształciliśmy ponad 700 instruktorów rekreacji ruchowej.
Zaproszenie na zwyczajne walne zebranie członków stowarzyszenia jogi akademickiej
Działając na podstawie § 20 pkt 1 i 2 Statutu Stowarzyszenia Jogi Akademickiej, Zarząd Stowarzyszenia Jogi Akademickiej zwołuje Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na dzień 24 lutego 2021 r., godz. 13.00

Zebranie odbędzie się przy ul. Sikorskiego 13 lok. 2 w Częstochowie.

Zwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia obejmować będzie następujący porządek obrad:
  • Otwarcie Zebrania.
  • Wybór Przewodniczącego Zebrania.
  • Wybór Komisji Uchwał i Wniosków.
  • Sprawozdanie Zarządu z działalności Stowarzyszenia w roku 2020.
  • Sprawozdanie finansowe SJA za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 
  • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2020.
  • Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej oraz  sprawozdania finansowego.
  • Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia wyniku finansowego netto Stowarzyszenia Jogi Akademickiej osiągniętego w okresie 01.01.2020 r. – 31.21.2020 r. 
  • Udzielenie absolutorium Zarządowi Stowarzyszenia.
  • Wolne wnioski i dyskusja.
Członkowie Stowarzyszenia posiadający prawo głosu mogą uczestniczyć w Walnym Zebraniu Członków oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone, pod rygorem nieważności, na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym.

Członków zamierzających uczestniczyć w Zebraniu uprzejmie prosimy o potwierdzenie uczestnictwa e-mailem, nie później niż na 7 dni przed terminem Zebrania.


Jednocześnie, mając na uwadze zasady bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS-COV-2 wywołującego zachorowania na COVID-19 oraz komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego, informujemy, że Zebranie przeprowadzone zostanie z zastosowaniem wszelkich obowiązujących zasad bezpieczeństwa sanitarnego, a w szczególności z zachowaniem obowiązku zasłaniania ust i nosa, dezynfekcji rąk oraz zachowania dystansu od innych osób.


Zarząd  Stowarzyszenia Jogi Akademickiej
Publikacja: 2021-02-16 18:08:04